ผมใช้แอพติดเครื่อง แก้ไขแล้วครอปหรือโมเสคเฉพาะส่วนเอาครับ

from app

from app