เลือกรุป  edit  crop เลือก เฉพาะส่วนที่ต้องการได้เลย