aur yaha to not 3 ka oftion hi nahi hai na kya yarrr