oh bosrike madhcod q apni gaar mra rha h yesa post likh kr