bhai MI ki weight machine liye ho kya ? kyu ki sirf wahi acchi h..