Xiaomi Ra Xiaomi Hayra Xiaomi Ki ja korli vai tora
At ki dakhabi manusra?Ki baki asa?