1806730597
mere isape bhi yahi bata raha he

English please