Sanjeev Kumar askn
kyo 10.2.1.0 ke age ka update Aya kya

nahi
ye bhi suspend kar diya hai