##અંજાર_થી_તલવાર_મંગાવો #રાજસ્થાન_થી_બંદૂક_મંગાવો_અને_આખા_                        morbi મા_ભડાકા_કરાવો_કારણ_કે_    આજે _મારા  kaka  નો જન્મ દિવસ _છે_#        Happy Birthday kaka જીવો 1000 ... Sall.... ....                       v k ramavat