આવતી કાલે તારિખ નો સંયોગ ગજબનો છે. આગળ પાછળ વાંચતાં એક સરખું વંચાય એને પેલિન્ડ્રોમ કહેવાય *9* *10* *2019*~*9102* *019*