Hy mi redami manu ki or se thanks but hi badiya phone hain so thanks